გადადების სონიკურული ტესტი (CSL)

გადადების სონიკურული ტესტი (CSL) გამოიყენებს დაშალალი სეისმიკური ტოლიანტებს ენერგიის წყალს. სეისმიკური ტოლიანტები, რომლებიც წინასწარ გადმოვა კონკრეტის შიგან, შეიძლება წამოიღონ იმდენე ასარჩევლიანობაზე და კონკრეტის ცხვარსა და ელასტიკური მოდულზე არის შეყენებული. გაბიტებული ან “სჭირსტი” კონკრეტის ზონები შლის სეისმიკურ ტარებას და უნდა შეზღუდავ. დააპირავს, სეისმიკის პულსის ამპლიტუდა შეერთებულია ამ საჭირო განსხვავებებით, თუმცა, ხშირად არ იყევნება მიმდევრობა ამ დროთი. სეისმიკური ენერგიის სინთეზის სიმკვრივედ დამრგვალდება სიგნალის რეზოლუცია და გადაჟღარნება. ხშირ სიგნალებს აქვს მაღლის იმდენე ამპლიტუდული გამოსხვა, მაგრამ შეიძლება გაუგდეს მცირე მიწრუები. წრილის გადმოსანჲგანებული სეისმიკური ენერგიის სიმკვრივე განსაზღვრავს სიგნალის რეზოლუციას და გადაჟღარნებას. მაღლი სიგნალების შეგერენის პარამეტრიას რეზოლუციისა და გადაჟღარნებას. მაღლი სიგნალები აქვს მაღლის ანფასის დიდი შიგანები, მაგრამ შეიძლება გაითხოს პარამეტრი მცირე მიწრებს. იგივე, დაბალი ფრექვენციები აქვს მცირე გამოსხვა, მაგრამ შეძლება გატუქოს დიდი მიწრები. სეისმიკური წყალს წამოუყვეს იმპულს, როს ფრექვენციის ჩანაწერი ჩვენობის 30-40 კილოჰერციას არისად. კროსჰოლ სონიკურული ლოგინგი (CSL) მეთოდი არის ჯარვის განაღდების (UPV) ტესტის “დერივატივა”. CSL ტესტის ძირითადი პრინციპია იანისეს დანსაზღვრიულად ცივს შეყენებული კონკრეტის შიგნებებს და გადმოსანჲგანებული პულსის სიგნალის გამოსხვა ძირითადია ამ ტესტებისთვის. მეცნიერი მოწმობა წამოიყვანე, რომ ცხვები უჭირდებია სიჩაჟმეს და გაუმოსანჲგანების წამი გააქვს. CSL საწვავით მდევნელი და მიღების შეუწყოდელი სიგნალე