წყობის მთლიანობის ტესტი (PIT), ანუ Pile Integrity Test, არის ნაკვეთის ტესტირების მეთოდი, რომელიც ხშირად იყენება იმის გამოსარჩევად, თუ ნაკვეთი დაზიანებულია, ან არასწორად დაყენებულია. ეს ტესტი არის საჭირო რათა დადგინდეს ნაკვეთის ფიზიკური სტატუსი, მისი სისქე, სიგრძე, სიმტკიცე და სხვა მასალური თვისებები.

PIT მეთოდი იყენებს დაბალ სიჩქარის ტალღას, რომელიც იძახება ნაკვეთზე, და ამ ტალღების რეფლექსიების ანალიზით გამოიკვლევა ნაკვეთის მდგომარეობა. რეფლექსიები იქნება სხვადასხვა ტალღის სიჩქარით და ამპლიტუდით, თუ ნაკვეთში არის რაიმე დაზიანება, ან სივრცე. ტესტის შედეგები წარმოადგენს ტალღის სიჩქარის და ამპლიტუდის გრაფიკს, რაც არის ნაკვეთის სისრულის სანახავი.

წყობის მთლიანობის ტესტი ხშირად იყენება შენობის ან ხიდის ნაკვეთების შესწავლაში, რათა დადგინდეს მათი სიმტკიცე და დაუზიანებლობა. ეს მეთოდი არის უსახლკარო, რაც ნიშნავს, რომ ნაკვეთი არ იზიარება და დაზიანება ტესტის დროს.